Obchodní podmínky

Obchodní společnosti Potravinářské stroje s.r.o.
se sídlem: Macešková 1294/3, Praha 10
identifikační číslo: 07190182

I. Předmět úpravy
1) Tyto obchodní podmínky se vztahují na podnikatelské aktivity společnosti Potravinářské stroje, s.r.o.., se sídlem Macešková 1294/3, Praha 10, 106 00 při nichž Potravinářské stroje, s.r.o. (dále jen „Prodávající“) vstupuje do smluvních vztahů se třetími osobami (dále jen „Kupující“).
2) Jednotlivá ustanovení obchodních podmínek lze nahradit pouze výslovným ujednáním v písemné smlouvě. Písemná smlouva může mít i podobu objednávky Kupujícího a jejího potvrzení Prodávajícím, s podpisy účastníků na zvláštních listech. „Podpisem“ se pro tyto účely rozumí i slovní vyjádření jména podepisující osoby v elektronické korespondenci, „listem“ i jiný nosič informací, např. e-mail a „písemnou formou“ i forma faxová či elektronická.
3) Tyto obchodní podmínky jsou volně dostupné na internetu (www.potravinarskestroje.cz) a odkaz na ně je uveden v propagačních a obchodních materiálech Prodávajícího. Zájemce je svou objednávkou přijímá, pokud z ní v jednotlivostech výslovně nevyplývá jinak. Zájemce se nemůže dovolávat neznalosti těchto podmínek či nesouhlasu s nimi, pokud proti nim nic nenamítne do 2 dnů od potvrzení objednávky Prodávajícím. Tyto obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné vždy, pokud je na ně uveden odkaz v uzavřené Smlouvě nebo Potvrzení objednávky.

II. Objednací podmínky
1) Objednávky se přijímají pouze písemnou formou a to poštou, elektronickou poštou nebo na internetových stránkách Prodávajícího. Poštovní adresa: Potravinářské stroje, s.r.o., Ke Dračkám 1419, Praha 5 – Zbraslav, 156 00, E-mail: info@potravinarskestroje.cz, www.potravinarskestroje.cz.
2) Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky Prodávajícím, potvrzením dodacího listu oběma smluvními stranami nebo dodáním zboží Kupujícímu. Vznikem kupní smlouvy se pro smluvní strany stávají tyto obchodní podmínky závaznými.
3) Není-li dohodnuto jinak, platí, že cena zboží byla mezi Kupujícím a Prodávajícím dohodnuta ve výši dle aktuálního ceníku zboží Prodávajícího. Podkladem pro zaplacení ceny zboží je faktura, která obsahuje náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat v některých případech zálohovou platbu nebo platbu v hotovosti před odběrem zboží.
4) Zboží je možné vrátit pouze na základě písemného zrušení objednávky do 10 dnů od doručení zboží a po předchozím odsouhlasení Prodávajícím. Pokud je zboží vyrobeno a dovezeno na základě speciálního požadavku (objednávky kupujícího nebo netvoří běžnou skladovou položku), není možné takto objednané a dodané zboží vrátit. V případě neodebrání takovéto objednané položky, která netvoří běžnou skladovou položku, má Prodávající právo na smluvní pokutu ve výši 20% z ceny neodebraného zboží bez DPH a 50% z ceny neodebraných náhradních dílů bez DPH. K smluvní
pokutě, může být dále účtována cena za přepravu zpět výrobci. Cena přepravy je určena individuálně, dle charakteru a velikosti zásilky a odběratel se zavazuje tyto náklady uhradit.
5) V případě storna objednávky atypického zboží, zboží vyrobeného na míru dle požadavku zákazníka, na které byla vystavena zálohová faktura, která byla uhrazena, má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši zaplacené zálohy. V případě neodebrání zboží uvedeného v předchozí větě má Prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši zaplacené zálohy.
6) Zálohová platba, jak bylo výše uvedeno, je vyžadována u objednávek atypického zboží a položek, které nejsou běžně skladem. Úhrada zálohové faktury se pokládá za odsouhlasení správnosti zaslaného potvrzení objednávky, která k této objednávce byla vystavena. Výši zálohové částky stanovuje dodavatel a je zpravidla od 50% z celkové ceny vč. DPH

III. Cena
1) Cena zboží je dohodnuta kupní smlouvou nebo smlouvou o dílo. Není-li tomu tak, platí cena dle ceníku zboží Prodávajícího platná ke dni zaslání objednávky. Cena neobsahuje DPH. V případě změny dodavatelských cen či změny kurzu o více než 5% si Kupující vyhrazuje právo změny cen. Faktura je vystavena v cenách platných v den objednávky (pokud nebylo potvrzeno jinak)
2) Náklady na balení, nakládku a dopravu zboží do místa určení nese Kupující, pokud není dohodnuto, že je nese Prodávající.

IV. Platební podmínky
1) Kupní cenu vyúčtuje Prodávající Kupujícímu fakturou s náležitostmi daňového dokladu. Faktura je splatná do 14 dnů ode dne jejího vystavení.
2) Je-li smluvené zboží dodáváno Prodávajícím Kupujícímu v několika zásilkách, je možné fakturovat každou zásilku samostatnou fakturou.
3) V případě, že Kupující neuhradí kupní cenu ve lhůtě splatnosti, je Prodávající oprávněn účtovat k tíži Kupujícího smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4) Případná reklamace dodaného zboží neopravňuje Kupujícího k nezaplacení ceny za dodané zboží a Kupující není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávce Prodávajícího na zaplacení ceny zboží.
5) Dojde-li z důvodů podle čl. V., odst. 10 k zániku kupní smlouvy, je Kupující povinen uhradit veškeré náklady spojené s demontáží a odvozem zboží, které prokazatelně vzniknou Prodávajícímu.

V. Dodací a jiné podmínky
1) Čas plnění je určen podle kapacitních možností Prodávajícího v dohodě s Kupujícím. Standardní dodací lhůta pro zboží, které není skladem, činí 3 – 5 týdnů od závazné objednávky Kupujícího, nedojde-li k jiné dohodě. Kupující je při tom povinen poskytnout prodávajícímu potřebou součinnost v souvislosti předáním a při odběru zboží. Pokud není určeno jinak, má Prodávající právo dodat zboží i před určenou dobou nebo rozdělit zboží do více dílčích dodávek a Kupující je povinen je přijmout.
2) Pokud nebude sjednaný dodací termín dodržen, je Prodávající oprávněn dodat zboží i po uplynutí původní sjednané dodací doby. Tento nový termín dodávky je Prodávající povinen neprodleně oznámit Kupujícímu. Pokud přesáhne zpoždění dodávky dobu jednoho měsíce, musí Kupující oznámit odstoupení od smlouvy ve lhůtě 3 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak je smlouva zachována. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv újmu či následky způsobené zpožděným dodáním zboží a kupující se vzdává veškerých svých nároků na náhradu újmy způsobených zpožděným dodáním zboží.
3) V případě, že termín dodání nebude dodržen z důvodů na straně Kupujícího, prodlužuje se dodací doba o dobu dle dohody smluvních stran, nejméně však o dobu, po kterou trvalo prodlení Kupujícího.
4) Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, přejímá Kupující zboží v místě sídla Prodávajícího, kde také provede přiměřenou prohlídku úplnosti dodávky zboží.
5) Pokud není sjednána povinnost Prodávajícího zboží odeslat, je povinnost dodat zboží splněna okamžikem, kdy Prodávající umožní Kupujícímu nakládat se zbožím v místě, v němž je prováděna expedice zboží v provozovně Prodávajícího.
6) Za umožnění nakládání se zbožím se pro účely těchto obchodním podmínek považuje i případ, kdy během dodací doby vyzve Prodávající Kupujícího k odebrání zboží písemným oznámením doručeným Kupujícímu. Účinky odeslání nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.
7) Pokud je sjednána povinnost zboží odeslat, avšak není sjednáno jeho dodání v určitém místě, je povinnost dodat zboží splněna okamžikem jeho předání prvnímu dopravci k přepravě Kupujícímu.
8) Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží, příp. umožněním nakládání se zbožím Kupujícímu.
9) Prodávající odešle se zbožím, případně při osobním odběru zboží předá, tyto doklady: Dodací list, daňový doklad a návod k obsluze.
10) Kromě případů uvedených v občanském zákoníku je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě že, Kupující neposkytne Prodávajícímu potřebnou součinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Prodávající po nedodržení termínu sjednaného pro tuto součinnost stanoví, nebo Kupující nedodrží platební podmínky sjednané smlouvou nebo uvedené v těchto
obchodních podmínkách. Prodávající je oprávněn pro tyto případy uplatnit vůči Kupujícímu náhradu škody.
11) Pokud Kupující nedodrží platební podmínky stanovené těmito obchodními podmínkami a smlouvou, Prodávající je oprávněn pozastavit plnění dalších dodávek pro Kupujícího až do splnění všech předcházejících závazků. Pozastavením dodávek smlouva nezaniká. V tomto případě se na Kupujícího hledí, jako by šlo o první odběry zboží a Kupující je povinen kupní cenu zaplatit před dodáním zboží.
12) Pokud Kupující neuhradí všechny své finanční závazky z kupních smluv Prodávajícímu ani ve lhůtě 1 měsíce po uplynutí splatnosti nejmladšího ze závazků, je Prodávající oprávněn od smlouvy, u níž bylo plnění pozastaveno odstoupit a zároveň vyúčtovat Kupujícímu náhradu škody.
13) Konkrétní podmínky balení jsou sjednány v kupní smlouvě. Není-li tomu tak, je oprávněn rozhodnout o způsobu balení s přihlédnutím k charakteru dodávaného zboží Prodávající. Prodávající je zapojen do systému sdruženého plnění EKO-KOM pod ID EK-F06030464.

VI. Nabytí vlastnického práva
1) Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny za dodané zboží.
2) Prodávající si vyhrazuje právo v případě nezaplacení zboží odebrat zpět. V souvislosti s tím je Kupující povinen umožnit pracovníkům Prodávajícího volný přístup do objektu, v němž je dodané zboží umístěno.

VII. Povinnosti kupujícího při převzetí zboží
1) Kupující je povinen zboží při jeho převzetí od Prodávajícího nebo způsobem uvedeným ve smlouvě či těchto podmínkách řádně prohlédnout. Vady, které při této prohlídce zjistil nebo při řádné péči zjistit měl a mohl, oznámí prodávajícímu písemnou reklamací nejpozději do 2 dnů po převzetí zboží, přičemž vady zboží je povinen Kupující prokázat. Kupující odpovídá Prodávajícímu za splnění všech podmínek a náležitostí, které platné předpisy, upravující dopravu zboží, ukládají příjemci zásilky. Pokud Kupující zjistitelné vady neoznámí Prodávajícímu ve shora uvedené lhůtě, ztrácí proti Prodávajícímu veškeré nároky z odpovědnosti za vady a na náhradu škody v souvislosti s těmito zjistitelnými vadami.
2) Pro případ přepravy zboží prostřednictvím dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost zboží, nejen obalu, ihned při přejímání zboží od dopravce. V případě poškození zboží nebo jeho obalu je Kupující povinen sepsat zápis o škodě s dopravcem a reklamovat vadnou dodávku u dopravce a Prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

VIII. Záruční podmínky
1) Na zboží je poskytována záruka na jakost v délce 12 měsíců, počítáno ode dne převzetí zboží Kupujícím, pokud není v záručním listě uvedeno jinak.
2) Záruka se vztahuje na jakost, činnost a provedení výrobku, pokud je používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze a na vady vzniklé chybou výroby nebo vadou materiálu.
3) Pokud nejsou výslovně sjednány žádné zvláštní vlastnosti zboží, musí toto splňovat obecné technické a právní požadavky pro uvedený typ výrobků. Jakost zboží odpovídá jakosti obvyklé v ČR pro daný druh zboží.
4) Odpovědnost Prodávajícího za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi, vyšší mocí nebo dopravcem.
5) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: nesprávnou instalací, úpravou zboží, nesprávným používáním v rozporu s návodem k obsluze nebo zanedbáním pravidelné údržby, běžným opotřebením (gumová těsnění, hadičky, žárovky, plastové díly . . .), poškozením nebo zničením dílů, kterých účelem je, aby se poškodily nebo zničily při nadměrném namáhání během provozu, mechanickým poškozením, dopravou, zásahem nepovolané osoby, vyšší mocí.
6) Zjištěné vady, za něž odpovídá Prodávající, je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne jejich zjištění nebo ode dne, kdy je objektivně zjistit mohl, a to za vynaložení řádné odborné péče. V opačném případě odpovědnost Prodávajícího ze sjednané záruky zaniká dnem marného uplynutí lhůty, aniž by toto musel Prodávající zvlášť namítat. Ustanovení § 2112 odst. 2 druhá věta občanského zákoníku se neuplatní.
7) Nároky z vad zboží, existující při převzetí zboží, se řídí § 2106 a § 2107 občanského zákoníku. Smlouva je porušena podstatným způsobem tehdy, pokud vady zboží zcela brání užívání zboží obvyklým a běžným způsobem. Jiné vady jsou posuzovány jako vady zakládající porušení smlouvy nepodstatným způsobem.
8) V písemné reklamaci musí Kupující vadu podrobně popsat, či popsat jak se projevuje. Požaduje-li Kupující odstranění vady, mimo sídlo Prodávajícího, musí pracovníkům Prodávajícího umožnit přístup ke zboží v místě uložení zboží u Kupujícího, pokud nedojde k jiné dohodě.
9) Každá žádost o opravu musí být podána formou písemné objednávky s podrobným popisem závady. Není-li písemně dohodnuto jinak, Kupující zajistí dopravu zboží do servisního místa Prodávajícího.

IX. Záruční a pozáruční servis
1) Prodávající zajišťuje na jím dodávané zboží montáž, uvedení do provozu a záruční i pozáruční servis. Uvádění strojů do provozu a záruční opravy smí provádět pouze servisní firma, která má pro toto pověření od Prodávajícího.
2) Na opravy, které jsou uznány jako záruční, zabezpečuje Prodávající dodávku náhradních dílů výměnným způsobem zdarma, případně jsou nutně použité díly proplaceny maximálně do výše ceníku náhradních dílů. Kupující nemá jiná práva ze záruky než ta uvedená v předchozí větě. Režijní náklady (zejména doprava a práce) Prodávajícího spojené s opravou jdou na vrub Kupujícího, který je uhradí Prodávajícímu ve výši dle platného ceníku Prodávajícího.
3) Opravy, které nebyly uznány jako záruční, budou účtovány dle platného ceníku Prodávajícího.

X. Závěrečné ustanovení
1) Kupní smlouvu sjednanou mezi Prodávajícím a Kupujícím na dodávku zboží lze měnit pouze písemnými dodatky sjednanými mezi smluvními stranami.
2) Prodávající i Kupující jsou povinni druhé smluvní straně neprodleně oznámit jakékoliv okolnosti, které by měly vliv na plnění závazků z uzavřené smlouvy.
3) Není-li stanoveno jinak nebo nevyplývá-li z okolností něco jiného, počíná běh lhůt dnem doručení. Na doručení se použijí platné právní předpisy o doručování v občanském soudním řízení včetně vzniku fikce doručení, pokud by se některá ze stran doručení vyhýbala.
4) Tyto obchodní podmínky společnosti Potravinářské stroje, s.r.o. jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi Potravinářské stroje, s.r.o. a Kupujícím v době platnosti těchto podmínek.
5) Každá z výše uvedených klausulí obchodních podmínek je účinná jako samostatná doložka a v případě, že by některá z nich byla podle práva neplatná či nevynutitelná, zůstávají ostatní v platnosti.

1.1.2022